Rzecznik Praw Ucznia

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw       i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie  dydaktyczno-wychowawczym. W naszej szkole jest nim pani Monika Krajewska.

Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

w Leśniowicach

§1

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 2. Propagowanie wiedzy prawnej wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 3. Podejmuje działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

§2

Środki działania Rzecznika:

 1. Przyjmowanie indywidualnych skarg.
 2. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom).
 3. Współpraca z fachowcami (np. pedagogiem, psychologiem, prawnikiem).
 4. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
 5. Rzecznik ma prawo zgłaszać wnioski na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz bronić uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń.
 6. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego.
 7. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców szkoły.
 8. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 9. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów nauczycieli.

§3

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
 3. Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.
 4. W dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
 5. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

§4

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami.
 3. Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.
 4. Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie ( w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu).

§5

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Informowanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej o występujących konfliktach, problemach.

§6

1. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy

dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między

stronami pozostającymi w konflikcie.

2. Rzecznik nie pełni funkcji adwokata. Podejmując swoje działania poszukuje prawdy

poprzez dogłębną analizę faktów, wyjaśnień stron i świadków. Jeżeli okaże się, że

winnym jest dochodzący swoich roszczeń uczeń, to otrzyma on w tym względzie

stosowne pouczenie i wyjaśnienie.

3. W przypadku nie załatwienia sporu w sposób polubowny decyzję w przedmiotowej

sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.