Samorząd uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – pani Elżbieta Zielińska

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego- Jakub Romańczuk klasa VIII

 

Regulamin „Szczęśliwy Numerek”:

 1. Szczęśliwy numerek” jest losowany w wybranym dniu przez Samorząd Uczniowski.
 2. Losowanie „Szczęśliwego Numerka” będzie odbywało się przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, a następnie zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nauczycielskim.
 3. Szczęśliwy Numerek” będzie zawierał liczby od 1 do 14.
 4. Szczęśliwy Numerek” będzie posiadała osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanej liczbie.
 5. Przywilej „Szczęśliwego Numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych.
 6. Szczęśliwy Numerek” zwalnia ucznia z :
 • pisania niezapowiedzianych prac pisemnych,
 • niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej.

Szczęśliwy numerek” nie zwalnia ucznia z :

 • zaplanowanych testów, kartkówek, sprawdzianów,
 • zaplanowanego pytania,
 • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania: przyborów, zeszytów, podręczników bądź zbioru zadań.
 1. Szczęśliwy Numerek” jest nieważny, gdy odpowiedź ustna bądź kartkówka ma zaważyć na ocenie semestralnej.
 2. Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia z lekcji wychowania fizycznego.
 3. W sytuacji, gdy uczeń sam wyrazi chęć odpowiedzi ustnej bądź pisemnej, a w tym dniu wylosowany jest jego numerek z dziennika,  ma prawo przystąpić do odpowiedzi.
 4. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
 5. Jeżeli w szkole będzie miało miejsce :
 • nieodpowiednie zachowanie uczniów,
 • nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego

Szczęśliwy Numerek” może zostać odwołany.

Regulamin konkursu czystości

Super Klasa”

1. Konkurs przeprowadzany jest w salach klas I–VIII.

2. Raz w tygodniu w dowolnym czasie komisja sprawdza porządek w salach. Komisja będzie składała się z opiekuna samorządu uczniowskiego- Elżbiety Zielińskiej i jednego z wychowawców.

3. Punktacji podlega czystość:

podłogi,

ławek,

parapetów,

– wokół koszy na śmieci.

4. Pod uwagę brane są również:

właściwe ustawienie ławek

ewentualne zniszczenia mienia szkoły,

aktualność szkolnej gazetki

– przygotowanie tablicy do następnej lekcji

5. Za każde wyróżnione powyżej kryterium przyznawane są punkty (0-3).

Maksymalnie w danym tygodniu można uzyskać 21 punktów.

6. Zebrane wyniki z całego miesiąca są umieszczane na gazetce samorządu uczniowskiego.

7. Ostateczne podsumowanie Konkursu czystości odbędzie się podczas finału

Super klasy”.

Pierwszy finał odbędzie się 08.02.2019 r. Najczystsza klasa otrzyma nagrodę i order Super Klasy!!!!